Meneillään olevat
kehityshankkeemme

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä.
Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.

Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Hannemari Niemi, kehittämispäällikkö, puh. 040 145 1300, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

SEINÄJOEN INNOVAATIOTOIMINNAN EKOSYSTEEMISOPIMUKSEN KOORDINOINTI

Hankkeella käynnistetään Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toimeenpano ja koordinoidaan sekä aktivoidaan sen alla tehtäviä toimenpiteitä.      

Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021–2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Sen strategisen tason kehittämisen painopisteitä on kaksi: 1) Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja 2) Älykkäästi uudistuva teollisuus.

Koordinaatio sisältää sopimuskokonaisuuden hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista osittain Inton omana työnä ja osittain ostopalveluina. Työ pitää sisällään toimijoiden aktivointia toimenpidekokonaisuuksien edistämiseksi.

Hankkeen toteutusaika on vuoden 2021 loppuun ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)- sekä Seinäjoen kaupungin rahoituksella. Vuodesta 2022 eteenpäin koordinaatiorahoitus tulee Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä Seinäjoen kaupungilta. 

Toimenpidekokonaisuus taulukkona 

Hankenumero: 2020 01B AKKE

Innovaatioekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomessa vahvistetaan globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Sopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Lisätietoja: Hannemari Niemi, p. 040145 1300

VIBIOL - Virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle

Tavoitteena on kehittää virtuaalisuudesta uutta liiketoimintaa, osaamista ja lisäarvoa alueelle. Hankkeessa selvitetään, mitä malleja ja tapoja virtuaalisuuden hyödyntämiseksi tapahtumissa on ja miten niiden avulla voidaan luoda sekä liiketoimintaa että elämyksiä asiakkaille. Hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Into toimii osa-toteuttajana.

Hankkeen toimintoja:

  • Virtuaalitapahtumien toiminta- ja toteutustapojen kartoitus sekä selvitys virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteutustavoista ja malleista.
  • Selvitys alueellisesta osaamisesta ja kiinnostuksesta.
  • Työpaja-/webinaarisarja tapahtuma-alan toimijoille mahdollisuuksien kehittämiseksi virtuaalitapahtumissa.
  • Virtuaalitapahtumien pilotointi ja kehittäminen.
  • Digitaalinen opas virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteuttamisesta.

Hanke tuottaa työpaja-/webinaarisarjan tapahtuma-alan toimijoille virtuaalisten mahdollisuuksien, yritysyhteistyön ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi tapahtumissa. Tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan pilottitapahtumia uusien toteutustapojen, asiakaskokemuksen, ansaintalogiikan ja yritysyhteistyön testaamiseksi ja kehittämiseksi. 

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.8.2023
Rahoittaja: Pirkanmaan liitto/EAKR

 
Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Seinäjoen lentokentän tulevaisuus ja toimintaedellytysten turvaaminen

Seinäjoen lentokentällä on monia positiivisia ja innovatiivisia kehityshankkeita meneillään koskien mm. digi-ilmailua, dronelogistiikkaa ja lääkintähelikopteritoimintaa. Yritysten näkökulmasta toimiva lentokenttä mahdollistaa kv-kasvua ja liiketoiminnan uusia avauksia, mm. digi-ilmailun ja dronelogistiikan ympärille. Tästä syystä olisikin tärkeää saada yritykset ja muut toimijat sitoutettua mukaan lentoaseman toiminnan turvaamiseen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää yritysten ja muidenkin organisaatioiden (esim. kunnat ja oppilaitokset) kiinnostus ja intressit lentoaseman toimintaedellytysten varmistamiseen. Hankkeessa kontaktoidaan ja aktivoidaan alueen yrityksiä ja eteläpohjalaisia yhteisöjä, järjestetään tilaisuuksia sekä tiedotuskampanja asiasta. Tavoitteena on osaltaan turvata lentoaseman toiminnan jatko elinvoimaisena ja yritysten ja alueen kasvun mahdollistavana toimintaympäristönä.

Hankeaika: 1.9.2021 – 28.2.2022
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Lisätietoja: Jani Karvonen, Puh. 050 427 0016

Yritysten myyntikunto omistajanvaihdoksessa nuorten silmin

Tuoreita näkökulmia yritystoiminnan uudistamiseen ja omistajanvaihdosten edistämiseen  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata konseptia, jonka avulla omistajanvaihdosten määrää voitaisiin kasvattaa Etelä-Pohjanmaalla. Uudenlaisessa konseptissa yritysten kiinnostavuus-/myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Tavoitteena on osaltaan lisätä yritysten kiinnostavuutta potentiaalisten ostajien parissa. Toisaalta kasvatetaan myös yrittäjien ja yritysten asennetta uudistumiseen, tuomalla tuoreita näkökulmia ja innovatiivisia ajatuksia yritysten kehittämiseen omistajanvaihdoksen kaltaisessa murrosvaiheessa. Konseptilla edistetään lisäksi nuorten yrittäjyysinnostusta ja kiinnostusta yritystoimintaan nostamalla yritysostot ja omistajanvaihdokset esille yrittäjäksi ryhtymisen sekä liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. 

Hankeaika: 3.5.2021-31.12.2022  
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
Hankekoodi: A76980 

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Koronan yli

Yritykset koronakriisin yli (YKY) 

Yritykset koronakriisin yli -hanke jatkaa PYKKI-hankkeessa aloitettua työtä, tavoitteenaan auttaa seinäjokisia yrityksiä selviämään korona -viruksen aiheuttaman kriisivaiheen yli ja kannustaa yrittäjiä miettimään yrityksen kehittämistä elinkelpoisena myös poikkeustilan päätyttyä.

Hankkeessa
1. Kootaan ja seulotaan informaatiotulvasta relevanttia tietoa pienille yrittäjille eri tavoin ja eri kanavissa
2. Lisätään yrittäjien osaamista ja valmiuksia ennakointiin, riskienhallintaan ja ns. vaikeiden tilanteiden hoitoon tulevaisuuden muutostilanteita ajatellen
3. Luodaan verkostoja ja kumppanuuksia pienten yrittäjien selviytymisen ja jaksamisen tueksi

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 – 31.12.2021 ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella sekä Into Seinäjoen omalla rahoituksella.

Hankenumero: 2020 01B AKKE

Lisätietoja: Hannemari Niemi, p. 040145 1300

Matkalla diginatiiviksi

Pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen 

Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksiin digimyönteistä ja -kiinnostunutta asennetta ja samalla lisätä yritysten tietoisuutta digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja verkostoista liiketoiminnan sisäisessä ja ulkoisessa kehittämisessä. Hankkeen tuloksena tavoitellaan pitkällä aikavälillä sellaisten digitaalisten kehityspolkujen avautumista, joiden kautta yritykset voivat lisätä liiketoimintansa tehokkuutta, joustavuutta ja kannattavuutta sekä laajentumismahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin ja uusille markkinoille.

Tehokkuuden ja joustavuuden lisääntymisen ansiosta uskotaan myös yritysten resilienssin mahdollisissa muutos- ja häiriötilanteissa vahvistuvan. Hankkeen lisäarvona on digitalisaatiopolulle lähtemisen kynnyksen madaltaminen ja konkreettisten askelmerkkien asettaminen tämän polun varrelle.

Hankeaika 1.1.2021-31.8.2022
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hankekoodi A76620

Lisätietoja: Piia-Marika Jokela, puh. 040 550 4039

 

 

Virtuaalisuudesta kestävää kasvua tapahtuma-alalle

Alueellisen osaamiskeskittymän vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on löytää tapahtumatuotantoalan muuttuneessa toimintaympäristössä alueen tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua. Tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja, tiivistää yhteistyötä eri tapahtuma-alan toimijoiden kesken ja löytää uusia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden osaamista virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä. Hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin täällä.

Hankeaika: 15.2.2021-31.1.2022
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809

 

ROVEKSEN RAIDELOGISTIIKKAKESKUS – YRITYSTARPEIDEN SELVITYS

Seinäjoen keskeinen liikenteellinen sijainti maakuntaa halkovien pääteiden ja valtakunnallisen pääradan varrella tarjoaa alueelle erinomaiset mahdollisuudet kehittyä yhdeksi Suomen merkittävimmäksi tavaraliikenteen logistiikkakeskukseksi ja vahvaksi osaksi eurooppalaista kuljetusten runkoverkkoa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää logistiikkapalveluita käyttäviltä yrityksiltä raidelogistiikkakeskukseen kohdistuvia palvelutarpeita ja vastaavasti logistiikkapalveluita tarjoavilta tahoilta keskuksen käyttö- ja operointiedellytyksiä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kartoittaa raidelogistiikkakeskuksen toteuttamisen potentiaalisia yhteistyökonsortioita ja rahoitusvaihtoehtoja sekä koostaa yritysten näkemyksistä alueen päättäjille ja vaikuttajille tiivis tietopaketti.

Hankeaika: 1.9.2021 – 28.2.2022
Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Lisätietoja: Marja Vainionpää, p. 040 531 7208

Cities2030

Kuluttajälähtöinen kehittäminen yhteistyössä kansainvälisen verkoston kanssa

Tavoitteena on elintarvikkeiden tuotantotavan, kuljetuksen, toimituksen ja kierrätyksen muuttaminen ja uudelleenjärjestäminen 2000-luvulle yhteistyössä kaupungin ruoka-alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksina yrityksille ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottaminen ja kehittäminen, digitaalisen osaamistason nostaminen, kuluttajalähtöisen toimintamallin parempi hyödyntäminen sekä ideointi kansainvälisten partnereiden kanssa. Keskiössä on Healthy Kids of Seinäjoki -konseptiin liittyvä pilotti, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2024
Rahoitus: Horisontti 2020
Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy + 40 muuta partneria 20:stä eri maasta

Lisätietoja: Elina Koivisto, puh. 040 736 2043

Food Hub

Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja
kokeiluja ruoka-alalla

Food Hubissa lähtökohtana toimivat isojen elintarvikealan yritysten tarpeet sekä tutkimustieto ja ideat, joille haetaan ratkaisijoita pk-yrityksistä, start-upeista ja yrittäjiksi aikovista. Hankkeessa ratkaisijoita sparrataan kohti asiakasta, esimerkiksi kaupan hyllyä. Hankkeessa järjestetään valmennustyöpajoja kumppanuusvalmiuksien lisäämiseksi ja kohtaamispaikkoja erilaisille ja erikokoisille yrityksille. Lisäksi tuetaan ideaa ratkaisevien tiimien rakentamisessa sekä tarjotaan asiantuntijatukea uusien ideoiden kehittämiseen. Tuloksena syntyy uudenlaisia yhteistyö- ja alihankintaverkostoja sekä ihan uudenlaista liiketoimintaa ruoka-alalle. Hankkeen ansiosta muodostuu ruoka-alan innovaatioekosysteemi, joka yhdistää eri toimijat tarpeineen yhteiselle alustalle ja kannustaa uuden liiketoiminnan syntymiseen.

Hankeaika 1.2.2020-31.3.2022.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Hankekoodi: A75999

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, 0400 743 422

airport hub

Tiekartta ekologiseen maaseutulentokenttien aktivointiin

Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa kehitetään matkustaja- ja rahtiliikennettä EU:n maaseutualueiden ja Kiinan välillä. Hankkeessa mallinnetaan yhteistyöverkoston maaseutulentoasemille uusia ekologisia liiketoiminnan muotoja ja rakennetaan yritysyhteistyötä usealle eri toimialalle sekä luodaan uusia avauksia koulutusyhteistyölle Kiinan suuntaan.

Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin maaseutumatkailun piilossa olevia helmiä partneriverkoston maissa. Seinäjoen lentoaseman osalta luodaan mallia lentoaseman toimimisesta kansainvälisenä yritysten testiympäristönä.
 
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Liiveri ry
 
Lisätietoja: Elisabet Kivimäki, 040 760 3907

TEST IT – TAPAHTUMISTA BUUSTIA BISNEKSELLE

Yritysinnovaatiot kasvuun - testauspilotointimalli tapahtumissa

Hankkeessa testataan yritysten uusia tuotteita ja palveluita Seinäjoen suurtapahtumissa. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen innovaatioyhteistyömalli yritysten ja tapahtumien välille.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin täällä.

Hankeaika 1.6. 2019-31.12.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A75072.

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Kansainvälisiä osaajia alueen yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Hankeaika: 1.2.2020 - 28.2.2022
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hankekoodi: S21900
Hankkeen toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Suomen Yrittäjäopisto, Sedu ja Kauhajoen kaupunki

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Ota yhteyttä

Hannemari Niemi
Puh. 040 145 1300
hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi