Meneillään olevat
kehityshankkeemme

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä.
Teemat pureutuvat ajankohtaisiin, yrityslähtöisiin kehittämistarpeisiin.
Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Hannemari Niemi, kehittämispäällikkö, puh. 040 145 1300, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

Food Hub

Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja
kokeiluja ruoka-alalla

Food Hubissa lähtökohtana toimivat isojen elintarvikealan yritysten tarpeet sekä tutkimustieto ja ideat, joille haetaan ratkaisijoita pk-yrityksistä, start-upeista ja yrittäjiksi aikovista. Hankkeessa ratkaisijoita sparrataan kohti asiakasta, esimerkiksi kaupan hyllyä. Hankkeessa järjestetään valmennustyöpajoja kumppanuusvalmiuksien lisäämiseksi ja kohtaamispaikkoja erilaisille ja erikokoisille yrityksille. Lisäksi tuetaan ideaa ratkaisevien tiimien rakentamisessa sekä tarjotaan asiantuntijatukea uusien ideoiden kehittämiseen. Tuloksena syntyy uudenlaisia yhteistyö- ja alihankintaverkostoja sekä ihan uudenlaista liiketoimintaa ruoka-alalle. Hankkeen ansiosta muodostuu ruoka-alan innovaatioekosysteemi, joka yhdistää eri toimijat tarpeineen yhteiselle alustalle ja kannustaa uuden liiketoiminnan syntymiseen.

Hankeaika 1.2.2020-31.3.2022.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Hankekoodi: A75999

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, 0400 743 422

Pykki

Pienet yritykset koronakriisin yli (Pykki) 

 
Pienet yritykset koronakriisin yli -hankkeen tavoitteena on edesauttaa seinäjokisia yrityksiä selviämään korona-viruksen aiheuttaman kriisivaiheen yli ja kannustaa yrityksiä miettimään yrityksen kehittämistä elinkelpoisena myös tulevaisuudessa poikkeustilan päätyttyä.

Hankkeessa
1. Kootaan ja jaetaan informaatiotulvasta relevanttia tietoa pienille yrittäjille eri tavoin ja eri kanavissa
2. Lisätään pienten yrittäjien osaamista ja valmiuksia tulevaisuuteen poikkeustilanteen luomien haasteiden kautta
3. Luodaan verkostoja ja kumppanuuksia pienten yrittäjien selviytymisen ja jaksamisen tueksi

Hankkeen toteutusaika on 3.4.2020 – 31.3.2021 ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE)-rahoituksella  sekä E-P:n Liiton omalla rahoituksella. Hankenumero: 2020 01 AKKE

Lisätietoja: Hannemari Niemi, p. 0401451300

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Kansainvälisiä osaajia alueen yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Hankeaika: 1.2.2020 - 28.2.2022
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hankekoodi: S21900
Hankkeen toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Suomen Yrittäjäopisto, Sedu ja Kauhajoen kaupunki

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Cities2030

Kuluttajälähtöinen kehittäminen yhteistyössä kansainvälisen verkoston kanssa

Tavoitteena on elintarvikkeiden tuotantotavan, kuljetuksen, toimituksen ja kierrätyksen muuttaminen ja uudelleenjärjestäminen 2000-luvulle yhteistyössä kaupungin ruoka-alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksina yrityksille ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottaminen ja kehittäminen, digitaalisen osaamistason nostaminen, kuluttajalähtöisen toimintamallin parempi hyödyntäminen sekä ideointi kansainvälisten partnereiden kanssa. Keskiössä on Healthy Kids of Seinäjoki -konseptiin liittyvä pilotti, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2024
Rahoitus: Horisontti 2020
Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy + 40 muuta partneria 20:stä eri maasta

Lisätietoja: Elina Koivisto, puh. 040 736 2043

#Yrittäjäz

Menestyskonseptit tulevaisuuden yrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä uuden Z-sukupolven yrittäjyyden muodoista, niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja ansaintamalleista sekä toisaalta myös tuen tarpeesta. Tarkoituksena on lisätä yrityspalveluorganisaatioissa työskentelevien henkilöiden valmiuksia näiden yrittäjien sparraamiseen kohti tulevaisuutta. Hankkeella tavoitellaan myös uudenlaisen yhteistyön syntymistä nuorten Z-sukupolven yrittäjien ja alalla jo pidempään toimineiden yrittäjien kesken.

Hankeaika: 1.1.2020-30.6.2021
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hankekoodi: A75652

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

TEST IT – TAPAHTUMISTA BUUSTIA BISNEKSELLE

Yritysinnovaatiot kasvuun - testauspilotointimalli tapahtumissa

Hankkeessa testataan yritysten uusia tuotteita ja palveluita Seinäjoen suurtapahtumissa. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen innovaatioyhteistyömalli yritysten ja tapahtumien välille.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin täällä.

Hankeaika 1.6. 2019-30.5.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A75072.

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

airport hub

Tiekartta ekologiseen maaseutulentokenttien aktivointiin

Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa kehitetään matkustaja- ja rahtiliikennettä EU:n maaseutualueiden ja Kiinan välillä. Hankkeessa mallinnetaan yhteistyöverkoston maaseutulentoasemille uusia ekologisia liiketoiminnan muotoja ja rakennetaan yritysyhteistyötä usealle eri toimialalle sekä luodaan uusia avauksia koulutusyhteistyölle Kiinan suuntaan.

Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin maaseutumatkailun piilossa olevia helmiä partneriverkoston maissa. Seinäjoen lentoaseman osalta luodaan mallia lentoaseman toimimisesta kansainvälisenä yritysten testiympäristönä.
 
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Liiveri ry
 
Lisätietoja: Elisabet Kivimäki, 040 760 3907

Healthy kids of Seinäjoki

Kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja
yritysten kasvun lähteenä

Hankkeessa tiivistetään yritys-, tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemassa. Tavoitteena on vahvistaa Healthy Kids of Seinäjoki -alustaa fyysisenä, toiminnallisena ja digitaalisena kehitysympäristönä erityisesti yrityksille. Hankkeen tuloksena syntyy mallinnettu kehitysalusta.

Hankeaika 1.5.2019-30.4.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A74909.
Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Sanna Valkosalo, puh. 050 326 6586