Vahvista yrityksesi kilpailukykyä ekosysteemityön avulla

Vahvista yrityksesi kilpailukykyä ekosysteemityön avulla

Vauhdita yrityksesi innovatiivisuutta ja kilpailukykyä verkostojen avulla – täältä löydät eväitä!

Haluamme vahvistaa juuri sinun yrityksesi uudistumista ja kilpailukyvyn kasvua, myös globaaleilla markkinoilla. Sitä teemme muun muassa lisäämällä innovaatioihin liittyvän ekosysteemityön näkyvyyttä ja tiivistämällä toimijoita keskenään. Tavoitteena on saada aikaan hedelmällistä yhteistyötä.

Kokosimme vinkit, sanastot ja verkostojen toimijoita yhteen, jotta innovaatiotoimintaan tarttuminen olisi sinulle helppoa.

Täältä löydät muun muassa:

  • uutta tietoa ja kontakteja innovaatiotoimintaa edistämään
  • tutkimuspitchauksia alueella tehtävästä kiinnostavasta tutkimustyöstä
  • ekosysteemitoimijoiden kanssa käytyjä keskusteluja Innovaatiostudio-haastatteluiden muodossa
  • hyviä yrityscaseja eri toimialoilta tapahtumatallenteissa tai tekstikoosteissa

Näiden lisäksi järjestämme tapahtumia ja vierailuja innovatiivisiin yrityksiin, tavoitellen uusia yhteistyöavauksia ja kasvua alueemme yrityksille. Tule mukaan!

Tulevaisuuden kasvu ja uuden luominen tapahtuu ekosysteemeissä. Mutta mikä ne oikein on??

Syvennä tuntemustasi ekosysteemityöstä sekä siihen liittyvästä termistöstä. Mistä on kyse? Mikä on liiketoimintaekosysteemin ja innovaatioekosysteemin ero? Mihin boksiin tunnistat kuuluvasi?

(sanaston lähde: Seinäjoen yliopistokeskus)

Innovaatioekosysteemi

Innovaatioekosysteemi on kokonaisuus, joissa tieto- ja liiketoimintaekosysteemit tuodaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti yhteiseen vuorovaikutukseen. Keskiössä on tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen integroiminen. Erilaiset avoimet innovaatioalustat, hubit ja kiihdyttämöt ovat innovaatioekosysteemien keskiössä.

Kestävät ruokajärjestelmät innovaatioekosysteemi (UCS)

Uudistuva teollisuus innovaatioekosysteemi (UCS)

Tietoekosysteemi

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminta kytkeytyy tietoekosysteemeihin, jotka keskittyvät uuden tiedon luomiseen ja levittämiseen. Tietoekosysteemi voidaan nähdä lähestymistapana tiedon hallintaan ja tuottamiseen dynaamisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden välillä.

Liiketoimintaekosysteemi

Yritysten ja muiden organisaatioiden toiminta organisoituu liiketoimintaekosysteemeihin, joissa luodaan liiketoiminta- ja asiakasarvoa. Liiketoimintaekosysteemit kuvaavat erityisesti digitalisaation ja teknologisen kehityksen yhteydessä esim. Applen ja Googlen kaltaisten suuryritysten liiketoimintamalleja

Kasvuyrittäjyysekosysteemi

Kasvuyrittäjyysekosysteemi keskittyy tukemaan kasvuyrittäjyyttä ja synnyttämään startup-yrittäjyyttä ja se läpi leikkaa useita temaattisia ekosysteemikokonaisuuksia. Kasvuyrittäjyysekosysteemit tarkoittavat karkeasti jonkin alustan kuten korkeakoulun tai yrityshautomon ympärille rakentuvia uusien yritysten ja yrittäjien ryppäitä, joissa ratkaisuja haasteisiin haetaan usein ryhmätyönä. Kasvu- ja start up -yrittäjyydellä on keskeinen rooli ekosysteemien kehityksessä ja dynamiikassa.

Kasvuyrittäjyyden innovaatioekosysteemi (UCS)

Millaista työtä meillä konkreettisesti tehdään innovaatioiden ja eri ekosysteemien parissa?

Kutsuimme eri alojen asiantuntijoita juttelemaan Seinäjoen innovaatiotyöstä ja sen tavoitteista. Katso Innovaatiostudiot ja Tutkimuspitchaukset alta.

Haastatteluiden tavoitteena on tehdä ekosysteemimäistä tekemistä tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliinkin kasvuun Seinäjoen alueella. Pitchauksesta bisnestä -videot tarjoavat napakasti tietoa alueella tehtävästä tutkimuksesta ja kehittämistyöstä, sekä niiden tarjoamasta hyödystä yrityksille. Katso kaikki videot alta tai ekosysteemityön Youtube-soittolistalta.

Seinäjoki yritysten ja innovaatioiden kasvualustana

Ensimmäisessä Innovaatiostudion jaksossa keskustellaan Seinäjoesta kasvualustana yrityksille ja innovaatioille. Pohdimme Sedu Educationin johtamisopettaja Taina Ketolan kanssa, mikä todella on ekosysteemi sekä miten sitä voisi hyödyntää yritysten kasvuun. Mistä tietää, että innovaatioekosysteemi on hedelmällinen?

KATSO JAKSO 1 >>

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategiatyössä kartoitettiin alueen kärkialojen ekosysteemien nykytilaa. Missä aloilla mennään nyt? Tampereen yliopiston yliopistotutkija ja tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen kertoo videolla miten korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategian tavoitteena saada aikaan vaikuttavaa kehittämistyötä. Strategiassa todetaankin, että tulevaisuuden kasvu luodaan ekosysteemeissä. Millaista roolia eri toimijoilta toivotaan tavoitteessa onnistumiseksi?

KATSO JAKSO 2 >>

Mistä Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle -strategiassa on kyse ja miten eri tahot voivat olla osa strategian jalkautusta käytäntöön? Haastattelussa ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Etelä-Pohjanmaan Maa – ja kotitalousnaisten Terhi Välisalo kertoo, miten strategia ohjaa Ruokaprovinssin kasvua ja kehittämistä sekä verkoston toimintaa tulevina vuosina. Tavoitteena on mm. synnyttää ruoka-alan liiketoimintaa, kehittää tuotteita ja luoda innovaatioita, luoda siis innovaatiotoimintaa ja uutta bisnestä.

KATSO JAKSO 3 >>

Korkeakoulu vauhdittamassa teollisuuden uudistumista

Miten opiskelijoiden Suomen parhaaksi äänestämän ammattikorkeakoulun, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jukka Mattila näkee älykkäästi uudistuvan teollisuuden ekosysteemin tällä hetkellä? Millaiset teemat ovat juuri nyt pinnalla ja millaista tekemistä tulevaisuus vaatii?Juttelimme haastatteluhetkessä myös miten SeAMK omalta osaltaan pyrkii edistämään älykkäästi uudistuvan teollisuuden yritysten kehitystä osana verkostoa, innovaatioekosysteemiä.

KATSO JAKSO 4 >>

Millainen on hedelmällinen innovaatioita edistävä verkosto, eli innovaatioekosysteemi yrittäjyyden professorin näkökulmasta? Entä millainen potentiaali alueen kärkialoissa piilee, kun tarkastelijana on teollisuuden kehittämisessä tiiviisti mukana ollut kokenut kehittäjä? Haastattelussa Vaasan yliopiston Pekka Töytäri, Seinäjoen yliopistokeskuksen EPANET-professori. Professuuri on tutkimuspainotteinen ja osa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimaa Epanet-tutkimusverkostoa.

KATSO JAKSO 5 >>

Pitchauksesta bisnestä -tutkimuspitchaukset

Kutsuimme lukuisia kiinnostavaa tutkimusta tekevää henkilöä pitchaamaan tutkimuksensa hyötyjä. Pitchauksesta bisnestä -sarjalla halutaan tehdä alueella tehtävää tutkimusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia tutuksi, nostaa esiin kärkialoihin, ruoka ja teknologia, liittyviä ajankohtaisia teemoja ja luoda mahdollisuuksia globaaliin kasvuun Seinäjoen alueella.

KATSO KAIKKI PITCHAUKSET >>

Tulevia tapahtumia

Innovaatiotoimintaa edistäviä ja verkostomaiseen toimintaan valmentavia tapahtumia järjestetään tasaisin väliajoin. Tutustu tuleviin tapahtumiin Inton tapahtumakalenterista!

Blogeja ja uutisia

Lue ajankohtaisista aiheista innovaatiotoimintaan ja ekosysteemeihin liittyen Inton uutissivulta. Linkin takaa löydät muun muassa koosteita ekosysteemien parissa tehdyistä toimenpiteistä ja tuotettujen videosisältöjen tiivistelmiä.

Ota yhteyttä, jos kehittäminen ja innovaatiot kiinnostaa!

Niemi Hannemari
Kehitysjohtaja
Kehityshankkeiden valmistelu
Koivisto Elina
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kansainvälistyminen
Kankaanpää Sanna
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Ala-Kauppila Iisakki
Asiantuntija
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Jokela Piia-Marika
Asiantuntija
Startup- ja innovaatiotoiminta

Taustaa innovaatiotoiminnan ekosysteemityölle

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa on luotu erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Näiden toimien avulla halutaan luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Seinäjoen kaupungin ekosysteemisopimuksen kautta olemme osa Innokaupungit-verkostoa, jonka muodostavat 16 yliopistokaupunkia Suomessa.

Tämä ekosysteemikyvykkyyden lisäämiseen tähtäävä koostesivu on tuotettu osana Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointihankkeen toimenpiteitä. Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta koordinoidaan Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin toimesta. Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittaman tekemisen tavoitteena on vahvistaa osaamista ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa osana hallituksen toimia.