Vahvista yrityksesi kilpailukykyä ekosysteemityön avulla

Tavoitteena vauhdittaa innovaatiotoimintaa, yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn kasvua kotimaassa ja globaaleilla markkinoilla.

Vahvista yrityksesi kilpailukykyä ekosysteemityön avulla

Tavoitteena vauhdittaa innovaatiotoimintaa, yritysten uudistumista ja kilpailukyvyn kasvua kotimaassa ja globaaleilla markkinoilla.

Miten voisit vahvistaa ja vauhdittaa innovatiivisuutta ja kilpailukykyä ekosysteemien avulla? Tämä sivusto antaa eväitä juuri siihen!

Haluamme vahvistaa juuri sinun yrityksesi uudistumista ja kilpailukyvyn kasvua kotimaassa, mutta myös globaaleilla markkinoilla. Sitä teemme muun muassa vahvistamalla yleistä ekosysteemiosaamista ja tiivistämällä innovaatioverkostoja. Siten voimme saada aikaan hedelmällistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, aktiivisen innovaatiotoiminnan ekosysteemin.

Kokosimme sinulle ekosysteemimäistä tekemistä edistäviä materiaaleja ja henkilöitä esittelevät materiaalit yhteen paikkaan, jotta innovaatiotoimintaan tarttuminen olisi sinulle taas asteen verran helpompaa.

Täältä löydät muun muassa:

  • uutta tietoa ja kontakteja innovaatiotoimintaa edistämään, niin Seinäjoelta kuin ympäri maata
  • asiantuntijapuheenvuoroja ekosysteemityön hyödyistä
  • tutkimuspitchauksia alueella tehtävästä kiinnostavasta tutkimustyöstä
  • ekosysteemitoimijoiden kanssa käytyjä keskusteluja Innovaatiostudio-haastatteluiden muodossa
  • hyviä yrityscaseja eri toimialoilta tapahtumatallenteissa tai tekstikoosteissa

Näiden lisäksi järjestämme vierailuja innovatiivisiin ja verkostoja hyödyntäviin yrityksiin paitsi benchmarkkaus mielessä, mutta samalla pyrkien mahdollistamaan uusia yhteistyöavauksia ja kasvua alueemme yrityksille.

Tulevaisuuden kasvu ja uuden luominen tapahtuu ekosysteemeissä.

Videosisältöä

Tutustu innovaatiotoiminnan puitteissa julkaistuihin videoihin ja tapahtumatallenteisiin. Olemme koonneet kaikki julkaistut sisällöt innovaatiotoiminnan omalle soittolistalle.

Blogeja ja uutisia

Lue ajankohtaisista aiheista innovaatiotoimintaan liittyen. Linkin takaa löydät muun muassa koosteita tehdyistä toimenpiteistä ja videosisältöjen tiivistelmiä.

Mikä hitsi on innovaatioekosysteemi? Tässä hieman taustoittavaa sanastoa.

Syvennä tuntemustasi verkostoja hyödyntävästä ekosysteemityöstä, sekä siihen liittyvästä termistöstä. Mistä on kyse? Mihin boksiin tunnistat kuuluvasi?

Mikä on liiketoimintaekosysteemin ja innovaatioekosysteemin ero? Mitä hyötyä tietoekosysteemistä on alueen yrityksille? Miten startupit liittyvät tähän kaikkeen?

Eteläpohjalaisen ekosysteemiajattelun ydin on se, että ekosysteemien kehittäminen edellyttää analyyttisyyttä ja systemaattisuutta. Kyse on yhteisistä tavoitteista ja niiden tavoittelusta yhteistyöllä. On kuitenkin hyväksyttävä, että eri sidosryhmillä on erilaisia intressejä ja odotuksia yhteistyöhön. Ekosysteemikehittämisessä kyse onkin temaattisista, erilaisia toimintoja yhteen nivovista kokonaisuuksista. (sanaston lähde: Seinäjoen yliopistokeskus)

Innovaatioekosysteemi

Innovaatioekosysteemi on kokonaisuus, joissa tieto- ja liiketoimintaekosysteemit tuodaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti yhteiseen vuorovaikutukseen. Keskiössä on tiedon tuottamisen ja tiedon hyödyntämisen integroiminen. Erilaiset avoimet innovaatioalustat, hubit ja kiihdyttämöt ovat innovaatioekosysteemien keskiössä.

Tietoekosysteemi

Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminta kytkeytyy tietoekosysteemeihin, jotka keskittyvät uuden tiedon luomiseen ja levittämiseen. Tietoekosysteemi voidaan nähdä lähestymistapana tiedon hallintaan ja tuottamiseen dynaamisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden välillä.

Liiketoimintaekosysteemi

Yritysten ja muiden organisaatioiden toiminta organisoituu liiketoimintaekosysteemeihin, joissa luodaan liiketoiminta- ja asiakasarvoa. Liiketoimintaekosysteemit kuvaavat erityisesti digitalisaation ja teknologisen kehityksen yhteydessä esim. Applen ja Googlen kaltaisten suuryritysten liiketoimintamalleja

Kasvuyrittäjyysekosysteemi

Kasvuyrittäjyysekosysteemi keskittyy tukemaan kasvuyrittäjyyttä ja synnyttämään startup-yrittäjyyttä ja se läpi leikkaa useita temaattisia ekosysteemikokonaisuuksia. Kasvuyrittäjyysekosysteemit tarkoittavat karkeasti jonkin alustan kuten korkeakoulun tai yrityshautomon ympärille rakentuvia uusien yritysten ja yrittäjien ryppäitä, joissa ratkaisuja haasteisiin haetaan usein ryhmätyönä. Kasvu- ja start up -yrittäjyydellä on keskeinen rooli ekosysteemien kehityksessä ja dynamiikassa.

Millaista työtä meillä sitten konkreettisesti tehdään ekosysteemien parissa?

Innovaatiostudiot valottavat alueella tehtävää ekosysteemityötä eri näkökulmista. Katso kaikki jaksot ja poimi konkreettiset resurssit hyödyksesi!

Kutsuimme alueen asiantuntevia ekosysteemitoimijoita haastateltavaksi Innovaatiostudiolle. Aiheinamme ovat jo olleet korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategia, startup-ekosysteemi, ruoka-alan toimenpiteitäkin listannut Ruokaprovinssi 2030 -strategia sekä teollisuuden tki-kenttä.

Seinäjoki yritysten ja innovaatioiden kasvualustana

Ensimmäisessä Innovaatiostudion jaksossa keskustellaan Seinäjoesta kasvualustana yrityksille ja innovaatioille. Pohdimme Sedu Educationin johtamisopettaja Taina Ketolan kanssa, mikä todella on ekosysteemi sekä miten sitä voisi hyödyntää yritysten kasvuun. Mistä tietää, että innovaatioekosysteemi on hedelmällinen?

KATSO JAKSO 1 >>

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategiatyössä kartoitettiin alueen kärkialojen ekosysteemien nykytilaa. Missä aloilla mennään nyt? Tampereen yliopiston yliopistotutkija ja tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen kertoo videolla miten korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategian tavoitteena saada aikaan vaikuttavaa kehittämistyötä. Strategiassa todetaankin, että tulevaisuuden kasvu luodaan ekosysteemeissä. Millaista roolia eri toimijoilta toivotaan tavoitteessa onnistumiseksi?

KATSO JAKSO 2 >>

Mistä Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle -strategiassa on kyse ja miten eri tahot voivat olla osa strategian jalkautusta käytäntöön? Haastattelussa ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Etelä-Pohjanmaan Maa – ja kotitalousnaisten Terhi Välisalo kertoo, miten strategia ohjaa Ruokaprovinssin kasvua ja kehittämistä sekä verkoston toimintaa tulevina vuosina. Tavoitteena on mm. synnyttää ruoka-alan liiketoimintaa, kehittää tuotteita ja luoda innovaatioita, luoda siis innovaatiotoimintaa ja uutta bisnestä.

KATSO JAKSO 3 >>

Korkeakoulu vauhdittamassa teollisuuden uudistumista

Miten opiskelijoiden Suomen parhaaksi äänestämän ammattikorkeakoulun, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jukka Mattila näkee älykkäästi uudistuvan teollisuuden ekosysteemin tällä hetkellä? Millaiset teemat ovat juuri nyt pinnalla ja millaista tekemistä tulevaisuus vaatii?Juttelimme haastatteluhetkessä myös miten SeAMK omalta osaltaan pyrkii edistämään älykkäästi uudistuvan teollisuuden yritysten kehitystä osana verkostoa, innovaatioekosysteemiä.

KATSO JAKSO 4 >>

Ota yhteyttä, jos kehittäminen ja innovaatiot kiinnostaa!

Niemi Hannemari
Kehitysjohtaja
Kehityshankkeiden valmistelu
Koivisto Elina
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kansainvälistyminen
Kankaanpää Sanna
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Ala-Kauppila Iisakki
Asiantuntija
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Jokela Piia-Marika
Asiantuntija
Yritysten digitalisaatio

Taustaa ekosysteemityölle

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa on luotu erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Näiden toimien avulla halutaan luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Seinäjoen kaupungin ekosysteemisopimuksen kautta olemme osa Innokaupungit-verkostoa, jonka muodostavat 16 yliopistokaupunkia Suomessa.

Tämä ekosysteemikyvykkyyden lisäämiseen tähtäävä koostesivu on tuotettu osana Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointihankkeen toimenpiteitä. Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta koordinoidaan Into Seinäjoki Oy:n ja Seinäjoen kaupungin toimesta. Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupungin rahoittaman tekemisen tavoitteena on vahvistaa osaamista ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa osana hallituksen toimia.