KEHITYSHANKKEET

KEHITYSHANKKEET

Kehityshankkeilla edistämme alueen yritysten menestystä.

Inton käynnissä olevat kehityshankkeet

Into Seinäjoki on yksi alueemme merkittävimmistä kehittämisorganisaatioista ja kysytty kumppani erilaisiin yritystoimintaa edistäviin hankkeisiin. Hallinnoimme jatkuvasti isoja valtakunnallisia ja EU-laajuisia hankkeita, joilla kaikilla edistämme yritysten liiketoimintaa ja alueemme elinvoimaa.

Onko sinulla idea, jonka voisi hankkeistaa?

Ota yhteyttä: Hannemari Niemi, kehittämispäällikkö, puh. 040 145 1300, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi

Smart Con Europe

Tavoitteena on edistää yritysten ja erityisesti pk-yritysten kyvykkyyttä hyödyntää aiempaa tehokkaammin erilaisia EU:n tarjoamia rahoituspalveluita (mm. Horizon -rahoitusta).  Hankkeessa vaihdetaan kokemuksia alueiden tavoista tukea pk-yrityksiä TKI-rahoitusten hyödyntämisessä, tehdään vertaisarviointeja eri alueiden tavoista toimia, kootaan hyviä käytänteitä teemassa ja kehitetään toimintatapoja eurooppalaisella yhteistyöllä. Tämän lisäksi jokaisella hankealueella kehitetään valittua politiikkainstrumenttia. Seinäjoen osalta valittu politiikkainstrumentti on innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus ja sen parempi käytäntöön vieminen.

Hankkeen pääpartneri on Puolan Gdanskista ja kaikkiaan mukana on kahdeksan eri kumppania kuudesta eri maasta. Suomesta Into Seinäjoen lisäksi myös Seinäjoen kaupunki on hankkeessa partnerina.

Hankeaika on 1.4.2024 – 31.3.2028. Rahoitus: Interreg Europe

Lisätietoja: Hanna Holtinkoski, p. +358 40032722 ja Hannemari Niemi, p.+358 401451300

Seinäjoen lentoasema-alue — visiosta konkretiaan

Hankkeella edistetään Seinäjoen lentoasema-alueelle laaditun vision konkreettista toteuttamista. 

Hankkeessa luodaan lyhyen ja pitkänajan toimintasuunnitelma ja strategia Visio 2030- selvityksen perusteella. Lisäksi aluekehitys on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen 

 1. Rahtilogistiikan kehittäminen
 2. Kestävän liikenteen edistäminen 
 3. Lentoaseman infrastuktuurin hyödyntäminen 

Hanke on saanut Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n myöntämää EU:n maaseuturahoitusta.

Hankeaika on 05/2024-12/2025. Rahoitus: Liiveri 

Lisätietoja: Joonas Soini 050 350 62 22 

 

eRural resilience

Hankkeessa kehitetään Into Seinäjoen ja muiden yrityskehittäjien palveluita, jotta voimme tukea maaseutualueilla toimivia yrityksiä luonnonvaroihin perustuvan liiketoiminnan arvon kasvattamisessa, digitalisaatiossa ja kansainvälistymisessä. Teemoina ovat niin paremman arvon saaminen luonnonvaratuotteista kuin sähköiset myyntikanavat, markkinointi, logistiikka ja pakkaukset.

Samalla kasvatamme verkostoamme ja lisäämme osaamisen vaihtoa Itämeren alueen yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Suomen lisäksi Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Latviasta, Liettuasta ja Virosta.

eRural resilience -hankkeen omat nettisivut eRural resilience – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Hankeaika: 1.11.2023 – 26.10.2026. Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region

Lisätietoja: Hanna Holtinkoski, p. 0400 321 722

Uudistuva matkailumarkkinointi Etelä-Pohjanmaalla

Nimensä mukaisesti hankkeen tavoitteena on luoda kokonaan uusi, myös kansainväliseen matkailuun vastaava toimintamalli. Tavoitteena on edistää matkailukentän (yritykset, yhdistykset, kunnat) välistä yhteistyötä nykyisen pirstaleisen sijaan. Toimenpiteinä on jo toteutettu alan yritysten haastatteluita sekä muiden kaupunkien toimintamallien benchmarkingia. Tulossa on vielä asiantuntijatyöpajat kuntayhteistyöstä sekä kansainvälisestä matkailusta.

Hankeaika: 1.1.-31.10.2024
Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, AKKE

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518, johanna.rintamaki@intoseinajoki.fi

Gengreen

Projektin päätavoitteena on kehittää vihreää naisyrittäjyyttä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ohjelmaan sisältyy rajat ylittäviä living lab -yhteisöjä sekä verkkopohjaisia oppimisalustoja, joissa hyödynnetään ammatillista mentorointia, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä erilaisia verkko- ja livetapahtumia.

Kohderyhmänä ovat:

 • Äskettäin valmistuneet naiset, jotka etsivät työmahdollisuuksia ja ovat kiinnostuneita ekologisen yrityksen perustamisesta.
 • Naiset, jotka kehittävät vihreää liiketoimintaa (alle 3 vuotta toimineet).
 • Naiset, jotka ovat jo perustaneet yrityksen, mutta haluavat sisällyttää siihen ympäristövastuullisuutta.

Liity mukaan Gengreen -yhteisöön LinkedInissä: https://www.linkedin.com/groups/9544301/

Hankeaika: 1.1.2024-30.6.2026. Rahoitus: Interreg Aurora

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Ruokaviennin ekosysteemi

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten yhteistoiminnallisuuden kautta voidaan Suomen ruokavientiä kannattavasti kasvattaa ja konseptoida alueelle valtakunnallinen ruokaviennin osaamiskeskittymä ja ekosysteemi. Hankkeen toimintoihin kuuluvat toimintamallin suunnittelu, konseptointi sekä testauttaminen ja arviointi ruoka-alan vientipilottien kautta.

Toimintamallin tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä niin alueellisesti kuin kansallisesti yritysten ruokaviennin edistämiseksi. Ruokaviennin ekosysteemin on tarkoitus saattaa yhteen useita ruoka-alan yrityksiä, TKI-alan toimijoita, julkisia organisaatioita sekä koulutus- ja opetusalan instituutioita niin Etelä-Pohjanmaalta kuin Suomen laajuisestikin, unohtamatta kansainvälisen verkoston rakentamista.

Hanke on ryhmähanke, jonka osatoteuttajana on Foodwest Oy.

Hankeaika: 1.6.2023 – 31.12.2025. Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Lisätietoja: Elina Koivisto 040 736 2043, Riina Mansikkamäki 050 325 4720

Yrityskaupat käyntiin

Tavoitteena aktivoida Etelä-Pohjanmaan alueella yrityskauppoihin ja kehittää edellytyksiä onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin parantamalla eteläpohjalaisten yritysten omistajanvaihdosekosysteemin toimivuutta eri alueiden erityistarpeet huomioiden. Tähän pyritään seuraavien alatavoitteiden kautta:
 1. aktivoimalla potentiaalisia ostajia
 2. aktivoimalla myyjiä
 3. kohtauttamalla potentiaalisia ostajia ja myyjiä
 4. aktivoimalla tilitoimistoja
 5. kehittämällä Ostokatsastus – työkalu ja toimintamalli tukemaan ostoprosesseja
 6. kehittämällä maakunnan omistajanvaihdosekosysteemin toimintamallia
Kyseessä on osahanke, jonka päähanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Ryhmähankkeen muut osatoteuttajat ovat Ähtärin kaupunki, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy sekä Alavuden kehitys.
Hankeaika: 1.11. 2023 – 28.2. 2026
Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – JTF
Lisätietoja: Niina Koskipalo, niina.koskipalo@intoseinajoki.fi p. 050 4300 792

Seinäjoen modernit hankinnat

Seinäjoen modernit hankinnat -hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa. Into Seinäjoen tehtävänä hankkeessa on edistää julkisten hankintojen ennakoitavuutta, avoimuutta ja positiivista vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Yritykset saavat hankkeen kautta tietoa kaupungin suunnitteilla ja avoinna olevista hankinnoista sekä voivat osallistua kaupungin hankintojen konkreettiseen kehittämiseen.

Hankeaika: 1.3.2023-31.10.2025

Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR

Lisätietoja: Marja Vainionpää, p. 040 531 7208

Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemissopimuksen aktivointihanke

Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021–2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU. Sen strategisen tason kehittämisen painopisteitä on kaksi: 1) Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja 2) Älykkäästi uudistuva teollisuus. Sopimuksella kiihdytetään alueen liiketoimintaekosysteemien kasvua kansainväliselle tasolle näiden kahden painopisteen sisällä.

Aktivointihankkeen päätavoitteena on aktivoida toimenpiteitä, joilla edistetään em. ekosysteemisopimuskokonaisuuden sisältöjen toteutumista. Tämän lisäksi aktivointihankkeen tavoitteena on:

1) lisätä eri tavoin (ml. viestintä) toimijoiden yhteistä ymmärrystä ekosysteemimäisen kehittämisen tavoista, TKI -yhteistyöstä sekä ekosysteemeissä toimimisesta, merkityksestä ja odotetuista vaikutuksista

2) edistää yhteiskehittämisen uusia tapoja ja toimintamalleja ja rohkaista sekä pilotoida niiden käyttöönottoa

3) lisätä osaamista, jolla ekosysteemimäinen kehittäminen tapahtuu ja

4) tukea yritysten TKI-toimintaa ja tätä kautta yritysten uudistumista ja kasvua, rohkaista ekosysteemimäisen kehittämisotteen haltuunottoon ja vahvistaa yritysten roolia alueen ekosysteemien aktiivisena kehittäjänä sekä

5) viestiä Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä ja vahvistaa osaamisen tunnettuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Hanketta toteutetaan vuoden 2025 toukokuulle ja rahoitus siihen tulee Euroopan unionin aluekehitysrahastosta sekä Seinäjoen kaupungilta.

Lue lisää Seinäjoen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksesta: https://intoseinajoki.fi/innovaatiotoiminnan-ekosysteemi/

Hankekoodi: A80041

Innovaatioekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomessa vahvistetaan globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä. Sopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edellä kävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Lisätietoja: Hannemari Niemi, +358 40 1451300

Yritysten kv-rekrytointikyvykkyys kasvun mahdollistajana

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen yritysten valmiuksia vastaanottaa kansainvälisiä osaajia edistämällä yritysten kv-rekrytointikyvykkyyttä ja työnantajaosaamista. Hankkeessa testataan erilaisia tapoja edistää tätä tavoitetta, esim. kv-rekrytointisprarraaja -toiminta, yritysryhmävalmennus, pienryhmäsparraus sekä business tour -konsepti. Hankkeen toimenpiteillä pyritään siten edistämään kv-opiskelijoiden ja kv-osaajien työllistymistä ja asettautumista alueelle, erityisesti työnantajayrityksiin kohdistuvien kehittämistoimien kautta.

Hankeaika: 1.5.2023 – 30.6.2024. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE). Hankenumero 2023 01 AKKE.

Tutustu hankkeessa luotuun verkkovalmennukseen!

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Ketterä ja kestävä liikkuminen

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alueen ketterän ja kestävän liikkumisen TKI-verkostoja ja verkostoyhteistyötä sekä tuoda alan uusin tieto nopeasti alueen hyödynnettäväksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueen ketterän ja kestävän liikkumisen TKI-ympäristöjen rakentumista sekä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimijoiden ja yritysten välistä TKI-yhteistyötä. Ketterä ja kestävä liikkuminen hankkeella halutaan ennen kaikkea julkisten toimijoiden toiminnalla tukea yritysten mahdollisuuksia tuoda uusia liikkumisen innovaatioita markkinoille mahdollisimman sujuvasti.

Hankkeen toimenpiteitä:

 • kartoitetaan kansallisia ja kansainvälisiä liikkumisen kehittämisverkostoja sekä hakeudutaan mukaan niiden toimintaan
 • rakennetaan verkostoyhteistyön kautta uusia liikkumisen kehittämistoimenpiteitä
 • kanavoidaan verkostojen kautta saatua tietoa alueelle
 • esitellään paikallisen droonilentämisen mahdollisuuksia yrityksille ja pyritään saamaan alueelle pilotointi- ja tuotekehitysprojekteja
 • selvitetään droonilentämisen liiketoiminnan harjoittamiselle tarvittavia tuki- ja oheistoimintoja
 • selvitetään drooneilla tapahtuvan kaupunki-ilmailun, sähkölentotoiminnan ja tavaraliikenteen lentokentälle asettamia raidelogistiikkakeskuksen toteuttamiseen vaadittavia teknisiä reunaehtoja.

Hankeaika: 1.1.2023 – 31.1.2025. Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hankkeen julkaisut:

Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta

Seinäjoen kaupunki-ilmailun tulevaisuus -raportti

Seinäjoen lentoaseman tulevaisuus – visiodokumentti

Sähköisen lentämisen tulevaisuus lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla

Lisätietoja: Aki Kytölä, puh. 044 557 3001, Elisabet Kivimäki, puh. 040 760 3907

Avaruusakatemia – alueellisen trainee-ohjelman kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen yhteinen trainee-ohjelman toimintamalli, pilotoida mallia sekä vahvistaa alueen houkuttelevuutta ja yritysten vetovoimaa tulevaisuuden asiantuntijoiden silmissä. Hanke tähtää yritysten tarjoamien harjoittelupaikkojen aktiiviseen esille nostamiseen, uusien osaajien houkutteluun ja synergiaan muun muassa yhteisen näkyvyyden vahvistamiseksi. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoisuutta työnantajakuvan kehittämisestä sekä sen merkityksestä osaajahoukuttelussa.

Hankeaika: 1.9.2022 – 31.5.2024. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE). Hankenumero: 2022 07 AKKE

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Kohti kestävämpää logistiikkaa ja uutta yhteistyötä Seinäjoen ja Tarton alueiden välillä

Tavoitteena on Seinäjoen alueen ja yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen edistäminen. Yhteistyöalueena on Viron Tarto, jossa elinkeinorakenne ja liiketoimintakulttuuri ovat monin tavoin samankaltaisia kuin Seinäjoen alueella. Tavoitteena on tunnistaa ja löytää ne yhteistyön paikat, joissa on todellista potentiaalia uusille avauksille tavaralogistiikan ja ihmisten liikkumisen osalta.

Hankkeen toimintoja:

 • Kartoitetaan yhteistyön edellytykset, selvitetään tarkemmin kiinnostus ja potentiaali yhteistyöhön sekä tuotetaan viestintä- ja markkinointimateriaalia alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi.
 • Aktivoidaan, konkretisoidaan ja syvennetään yhteistyötä potentiaalia omaavien yritysten ja organisaatioiden välillä eri tavoin ja parannetaan yritysten kv-valmiuksia.
 • Vahvistetaan Seinäjoen lentoaseman omaa kehittämistä sekä edistetään yhteistyötä Tarton lentoaseman kanssa eri tavoin.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Seinäjoen alueen kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden, yrityskehityspalveluorganisaatioiden sekä elinkeinokehittäjien kanssa. Viron ja Tarton alueen yhteistyökumppaneita ovat mm. LAG Tarto, Tarton alueen yrityskehitysyhtiöt (esim. Tartu Innovation Park ja Tartu Science Park), alueen koulutusorganisaatiot, mm. Tartu Lennuakademii sekä Tarton lentoasema ja ilmailuklusteritoimijat.

Hankkeen toiminta-alue on Liiverin toiminta-alue, erityisenä kohderyhmänä alueen pk-yritykset eri toimialoilta.

Hankeaika: 1.8.2022 – 30.9.2024. Rahoittaja: Liiveri/maaseuturahasto

Lisätietoja: Elisabet Kivimäki, 040 760 3907

Food & Tech Startup – ekosysteemit startupien kasvualustana

Hankkeen tavoitteena on uudistaa alueellista innovaatioekosysteemiä startup-kulttuuria vahvistamalla. Hankkeessa kehitämme ja pilotoimme toimintamallia, joka palvelee skaalautumisvaiheen startupyrityksiä. Lisäksi kehitämme omaa, alueellista startup-kulttuuriamme. Alueen veturi- ja pk-yrityksiä kutsumme mukaan hankkeeseen tekemään yhteistyötä startup-yritysten kanssa ja näin rikastuttamaan ja uudistamaan omaa toimintaa. Hanketta toteutetaan ruoka- ja teknologia-aloilla.

Teemme hanketta yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä: https://intoseinajoki.fi/foodtechstartup/

Hankeaika: 1.7.2022 – 31.12.2024.

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hankekoodi: A80192

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, puh. 0400 743 422

CITIES2030

Kuluttajälähtöinen kehittäminen yhteistyössä kansainvälisen verkoston kanssa

Tavoitteena on elintarvikkeiden tuotantotavan, kuljetuksen, toimituksen ja kierrätyksen muuttaminen ja uudelleenjärjestäminen 2000-luvulle yhteistyössä kaupungin ruoka-alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksina yrityksille ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottaminen ja kehittäminen, digitaalisen osaamistason nostaminen, kuluttajalähtöisen toimintamallin parempi hyödyntäminen sekä ideointi kansainvälisten partnereiden kanssa. Keskiössä on Healthy Kids of Seinäjoki -konseptiin liittyvä pilotti, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2024. Rahoitus: Horisontti 2020. Hankkeen toteuttajat: Into Seinäjoki Oy + 40 muuta partneria 20:stä eri maasta

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, puh. 0400 743 422, Laura Sainio, puh. 050 408 0477

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä:

Niemi Hannemari
Kehitysjohtaja
Kehityshankkeiden valmistelu

Päättyneet hankkeet

Vihreäksi yritysalueeksi – yritysalueiden kestävän suunnittelun ja uudistamisen työkalu

Hankkeessa kehitetään työkalu kuntien ja kaupungin yritysalueiden rakentamiseksi kestävän kehityksen yritysalueiksi ja yritystoimintaa tukevaksi toimintaympäristöksi. Työkalun avulla kestävä kehitys huomioidaan jo maankäytössä ja kaavoituksessa. Erityisesti työkalu sopii yritysalueiden kestävän kehityksen kehittämistoimenpiteisiin ja yritystoimintaa tukevaksi toimintaympäristöksi.

Tavoitteena on työkalun kehittämisen myötä lisätä kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa sekä tätä tukevan toimintaympäristön syntymistä. Työkalu toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa ja sen on tarkoitus toimia koko yritysalueen elinkaaren ajan.

Hankeaika: 1.8.2022 – 29.2.2024. Rahoittaja: Ympäristöministeriö (kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet)

Lisätietoja: Pekka Hunnakko, 0500 569 807

Seinäjoen Aalto-keskus 2.0

Seinäjoen kaupunki on strategiassaan linjannut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen Aalto-keskuksen saamisen UNESCON maailmanperintökohteeksi yhdessä 12 muun kaupungin kanssa sekä Visitor Center -vierailukeskuksen perustamisen Seinäjoelle. Tämän kehittämishankkeen keskeisenä sisältönä on Seinäjoen Aalto-keskuksen toiminnallisen kehitysprosessin käynnistäminen ja tiekartan laatiminen sekä erityisesti Aalto Visitor Center -vierailukeskuksen toimintamallin luominen kansainväliset matkailijat huomioiden yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, seurakunnan ja Aalto-säätiön kanssa.

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2023. Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE). Hankenumero: 2022 12 AKKE

Lisätietoja: Johanna Rintamäki, 040 592 7518

Vibiol – virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle

Tavoitteena on kehittää virtuaalisuudesta uutta liiketoimintaa, osaamista ja lisäarvoa alueelle. Hankkeessa selvitetään, mitä malleja ja tapoja virtuaalisuuden hyödyntämiseksi tapahtumissa on ja miten niiden avulla voidaan luoda sekä liiketoimintaa että elämyksiä asiakkaille. Hanketta hallinnoi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Into toimii osa-toteuttajana.

Hankkeen toimintoja:

 • Virtuaalitapahtumien toiminta- ja toteutustapojen kartoitus sekä selvitys virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteutustavoista ja malleista.
 • Selvitys alueellisesta osaamisesta ja kiinnostuksesta.
 • Työpaja-/webinaarisarja tapahtuma-alan toimijoille mahdollisuuksien kehittämiseksi virtuaalitapahtumissa.
 • Virtuaalitapahtumien pilotointi ja kehittäminen.
 • Digitaalinen opas virtuaalitapahtumien ja yritysyhteistyön toteuttamisesta.

Hanke tuottaa työpaja-/webinaarisarjan tapahtuma-alan toimijoille virtuaalisten mahdollisuuksien, yritysyhteistyön ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi tapahtumissa. Tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan pilottitapahtumia uusien toteutustapojen, asiakaskokemuksen, ansaintalogiikan ja yritysyhteistyön testaamiseksi ja kehittämiseksi.

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.8.2023. Rahoittaja: Pirkanmaan liitto/EAKR. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809

Yritysten myyntikunto nuorten silmin

Tuoreita näkökulmia yritystoiminnan uudistamiseen ja omistajanvaihdosten edistämiseen  

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata konseptia, jonka avulla omistajanvaihdosten määrää voitaisiin kasvattaa Etelä-Pohjanmaalla. Uudenlaisessa konseptissa yritysten kiinnostavuus-/myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Tavoitteena on osaltaan lisätä yritysten kiinnostavuutta potentiaalisten ostajien parissa. Toisaalta kasvatetaan myös yrittäjien ja yritysten asennetta uudistumiseen, tuomalla tuoreita näkökulmia ja innovatiivisia ajatuksia yritysten kehittämiseen omistajanvaihdoksen kaltaisessa murrosvaiheessa.

Konseptilla edistetään lisäksi nuorten yrittäjyysinnostusta ja kiinnostusta yritystoimintaan nostamalla yritysostot ja omistajanvaihdokset esille yrittäjäksi ryhtymisen sekä liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. 

Hankeaika: 3.5.2021-30.4.2023. Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankekoodi: A76980

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Matkalla diginatiiviksi

Pk-yritysten digimyönteisyyden edistäminen 

Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksiin digimyönteistä ja -kiinnostunutta asennetta ja samalla lisätä yritysten tietoisuutta digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja verkostoista liiketoiminnan sisäisessä ja ulkoisessa kehittämisessä. Hankkeen tuloksena tavoitellaan pitkällä aikavälillä sellaisten digitaalisten kehityspolkujen avautumista, joiden kautta yritykset voivat lisätä liiketoimintansa tehokkuutta, joustavuutta ja kannattavuutta sekä laajentumismahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin ja uusille markkinoille.

Tehokkuuden ja joustavuuden lisääntymisen ansiosta uskotaan myös yritysten resilienssin mahdollisissa muutos- ja häiriötilanteissa vahvistuvan. Hankkeen lisäarvona on digitalisaatiopolulle lähtemisen kynnyksen madaltaminen ja konkreettisten askelmerkkien asettaminen tämän polun varrelle.

Hankeaika 1.1.2021-31.12.2022. Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hankekoodi A76620

Hankkeen verkkosivun löydät osoitteesta https://intoseinajoki.fi/kehityshankkeet/matkalla-diginatiiviksi/

Lisätietoja: Piia-Marika Jokela, puh. 040 550 4039

Esiselvitys sähköavusteisen liikkumisen ja liikuttamisen kasvuyrityskeskittymälle

Esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa luonnos kv-liiketoimintaan tähtäävästä yhteistoimintamallista (= ns. eMobilityHUB); sis. selvityksen sähkökäyttöisten /-avusteisten ajoneuvojen alalla toimivien yritysten valmiuksista yhteistyöhön, tietyllä otannalla muodostetun näkemyksen yritysten kv-kehittämistarpeista/valmiuksista sekä näkemyksen TKI-toimijoista ja yhteistyökumppaneista sekä niiden roolista. Mallin suunnittelussa huomioidaan ainakin yhden potentiaalisen kv-kohdemarkkinamaan lainsäädäntöä teemassa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa (alustava) suunnitelma yhteistoimintamallista kiinnostuneiden yritysten kv-valmiuksien vahvistamiseksi.

Linkki selvitykseen tässä

Hankeaika 6.4.2022 – 10.6.2022

Lisätietoja: Iisakki Ala-Kauppila, puh. +358 50 590 3859

Yritykset koronakriisin yli

Yritykset koronakriisin yli (YKY) -hanke jatkaa PYKKI-hankkeessa aloitettua työtä, tavoitteenaan auttaa seinäjokisia yrityksiä selviämään korona -viruksen aiheuttaman kriisivaiheen yli ja kannustaa yrittäjiä miettimään yrityksen kehittämistä elinkelpoisena myös poikkeustilan päätyttyä.

Hankkeessa
1. Kootaan ja seulotaan informaatiotulvasta relevanttia tietoa pienille yrittäjille eri tavoin ja eri kanavissa
2. Lisätään yrittäjien osaamista ja valmiuksia ennakointiin, riskienhallintaan ja ns. vaikeiden tilanteiden hoitoon tulevaisuuden muutostilanteita ajatellen
3. Luodaan verkostoja ja kumppanuuksia pienten yrittäjien selviytymisen ja jaksamisen tueksi

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 – 30.6.2022 ja sitä toteutetaan E-P:n liiton kanavoiman Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella sekä Into Seinäjoen omalla rahoituksella. Hankenumero: 2020 01B AKKE

Lisätietoja: Niina Koskipalo, puh. 050 4300 792

Virtuaalisuudesta kestävää kasvua tapahtuma-alalle

Alueellisen osaamiskeskittymän vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on löytää tapahtumatuotantoalan muuttuneessa toimintaympäristössä alueen tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta uutta kasvua. Tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja, tiivistää yhteistyötä eri tapahtuma-alan toimijoiden kesken ja löytää uusia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden osaamista virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisessä. Hankkeen avulla pyritään madaltamaan kynnystä järjestää tapahtumia virtuaalisesti ja tarjoamaan virtuaalisuudesta lisäosaa livetapahtumalle.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin hankkeen omalla sivulla. Pääset siihen painamalla linkkiä tästä.

Hankeaika: 15.2.2021-31.3.2022. Rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)

Lisätietoja: Jenniina Palmu, 040 779 8809

Food Hub

Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja kokeiluja ruoka-alalla

Food Hubissa lähtökohtana toimivat isojen elintarvikealan yritysten tarpeet sekä tutkimustieto ja ideat, joille haetaan ratkaisijoita pk-yrityksistä, start-upeista ja yrittäjiksi aikovista. Hankkeessa ratkaisijoita sparrataan kohti asiakasta, esimerkiksi kaupan hyllyä. Hankkeessa järjestetään valmennustyöpajoja kumppanuusvalmiuksien lisäämiseksi ja kohtaamispaikkoja erilaisille ja erikokoisille yrityksille. Lisäksi tuetaan ideaa ratkaisevien tiimien rakentamisessa sekä tarjotaan asiantuntijatukea uusien ideoiden kehittämiseen.

Tuloksena syntyy uudenlaisia yhteistyö- ja alihankintaverkostoja sekä ihan uudenlaista liiketoimintaa ruoka-alalle. Hankkeen ansiosta muodostuu ruoka-alan innovaatioekosysteemi, joka yhdistää eri toimijat tarpeineen yhteiselle alustalle ja kannustaa uuden liiketoiminnan syntymiseen.

Hankeaika 1.2.2020-30.6.2022. Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Hankekoodi: A75999

Lisätietoja: Sanna Kankaanpää, 0400 743 422

Yhteistoimintamalli elintarvikealan viennin edistämiseen 

Hankkeen tavoitteena on elintarvikeyritysten yhteistyön tiivistäminen, kestävä ja kannattava viennin lisääminen, ja pitkäjänteinen sitoutuminen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Hankkeen tarkoituksena on selvittää elintarvikealan yritysten yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia sekä hyötyjä kansainvälisen viennin osalta.

Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan ulkopuolisen tahon teettämä selvitys Etelä-Pohjanmaan ruoka-alan yritystarpeista viennin yhteistyön lisäarvoista. Selvitys sisältää suunnitelman yhteistoimintamallin kehittämisestä, ylläpitämisestä sekä yksityisen ja/tai julkisen kehittämisrahoituksen sopivuudesta jatkoaskeleisiin.

Hankeaika: 7.2.-31.5.2022. Rahoitus: AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha). Hankkeen toteuttaja: Into Seinäjoki Oy

Lue lisää hankkeen tuottamasta selvityksestä Yhteistoimintamallin rakentamisesta ruoka-alan lisäarvovientiin.

Lisätietoja: Elina Koivisto, puh. 040 736 2043

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Kansainvälisiä osaajia alueen yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Hankeaika: 1.2.2020 – 30.6.2022. Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankekoodi: S21900. Hankkeen toteuttajat: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki, Suomen Yrittäjäopisto, Sedu ja Kauhajoen kaupunki

Lisätietoja: Anu Portti, 050 530 9250

Test it – tapahtumista buustia bisnekseen

Yritysinnovaatiot kasvuun – testauspilotointimalli tapahtumissa

Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää ja yhdistää alueen kahta vahvuutta: suurtapahtumia ja yrityksiä sekä niiden välistä innovaatiotoimintaa. Päätoimenpiteinä yritykset testasivat uusia tuotteita ja palveluita tapahtumissa. Pilotointialustoiksi valikoitiin 5 erityyppistä, eri kohderyhmille suunnattua ja erilaisilla paikoilla järjestettyä tapahtumaa: Pytinki –rakennusalan messut (peruttiin vuosina 2020-21), Provinssi –musiikkifestivaali, Power Park –huvipuisto ja useiden tapahtumien pitopaikka, Kuninkuusravit – suurtapahtuma, joka järjestettiin vuonna 2021 Seinäjoella, Tangomarkkinat – perinteikäs tangofestivaali, joka koronavuonna sai korvaajaksi Meidän Tangot –kaupunkitapahtuman, Vauhtiajot – race & rock –autoajot ja rockkeikat yhdistävät tapahtuma, joka tuli paikkaamaan Provinssia testausalustana. Yrityksiä haki mukaan kaikkiaan 32, joista jatkoon valittiin 11. Matkan ja koronan varrella 2 yritystä tippui pois, joten kaikkiaan 9 yritystä testasi innovaatiotaan tapahtumissa. Hanketta varjosti ja vaikeutti maailmanlaajuinen pandemia Covid-19, mutta joidenkin yritysten kohdalla pidentynyt hankeaika paransi ja muutti
pilotteja parempaan suuntaan.
Hankkeen toimesta järjestettiin myös onnistuneita tapahtumia – lanseerauksen yhteydessä esittäytymis- ja pitchaustilaisuus Markkinamaanantai
tapahtumille ja yrityksille, Tapahtumat 2021 – terveysturvallisesti ja virtuaalisesti –webinaari sekä after partyna toiminut Space Pitch.

Yritysinnovaatiot kasvuun – testauspilotointimalli tapahtumissa.
Hankeaika: 1.6.2019-31.12.2021.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Hankekoodi: A75072.

Lisätietoja: www.intoseinajoki.fi/buustiatapahtumista, Johanna Rintamäki, 040 592 7518