Kärkitoimialoja edistävät alahankkeet

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 puitteissa rahoitetut hankkeet

Kärkitoimialoja edistävät alahankkeet

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 puitteissa rahoitetut hankkeet

Innovaatiotoimintaa kehitetään ekosysteeminä koko Seinäjoen voimin

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoitusta hyödynnetään rahoittamaan Seinäjoen kaupungin ja TEM:in välistä Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttavia kehittämishankkeita. Seinäjoella ekosysteemisopimus kantaa nimeä ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU ja sen alla on kaksi strategista painopistettä; 1) Ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja 2) Älykkäästi uudistuva teollisuus.

Ekosysteemisopimuksen toteuttamisessa keskeistä on tiivis yhteistyö yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä. Innovaatiotoiminnan edistämiseen tähtäävien Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankkeiden avulla halutaan mm.

  • vahvistaa, monipuolistaa ja kansainvälistää alueen ruoka- ja teollisuusekosysteemiä
  • hakea uusia kumppanuuksia ja verkostoja sekä syventää yritysten innovaatiovalmiuksia
  • lisätä tuotteistus- ja kaupallistamis- sekä kansainvälisyys- ja vientiosaamista

Rahoitushakuja avataan vuosittain aina vuoteen 2027 saakka. Molempiin painopisteisiin sekä läpileikkaaviin teemoihin on saatu rahoitettavia hankkeita ja ne on tällä koostesivulla eroteltu värikoodein. Ruoka-alan hankkeet pinkillä, teollisuusalan hankkeet sinisellä sekä läpileikkaavat teemat tummalla pohjalla.

Lue tarkemmin Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen aktivointihankkeen toimista sekä Sopimuksen toimenpidekuvauksesta.

Kärkitoimialoja edistävät alahankkeet

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ÄLYKÄS VIHREÄ KASVU 2021-2027 puitteissa rahoitetut hankkeet.

Seinäjoki eMobilityHUB-liiketoimintaekosysteemin kehittäminen

Haaga-Helian ja yhteistyökumppani MT Xport Oyn yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa kehitetään Seinäjoen seudun sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymän yhteistyöverkostoa.

Sähköavusteiset ajoneuvot ja sähköavusteinen liikkuminen on tulevaisuuden megatrendi, joka mahdollistaa vihreämpää liikkumista luonnossa ja vapaa-ajan kohteissa, kaupungeissa sekä työympäristöissä. Seinäjoen seudulle on rakentumassa sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymä osana logistista keskittymää.

Hankkeessa mallinnetaan yrityskyselyn, pilotoinnin ja vertailukohteisiin perehtymisen (benchmarking) avulla Seinäjoki eMobilityHUB -yhteistyöverkoston tavoiteltavaa rakennetta. Samalla hankkeessa arvioidaan siihen liittyviä kehittämis- ja koulutustarpeita osana Seinäjoen lentokentän ja kaupunkialueen laajempaa kehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyy Seinäjoki-eMobilityHUB-as-a-Service -toimintamalliehdotus.

Kesto: 08/2023–06/2024

Lisätiedot: Hankkeen kotisivu

Kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä

SeAMKin kestävä digitaalinen kaksoissiirtymä -hankkeen (kattaa kaksi megatrendiä vihreän ja digitaalisen siirtymän) toimenpiteet vahvistavat Seinäjoen kaupunkiekosysteemin kehittymistä toimivaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. Hanke hyödyntää kaupunkilaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen osaamista osana kehittämistoimenpiteitään. Toteutusaikataulun puitteissa järjestetään erityyppisiä tilaisuuksia, pilotointeja, sekä haastatteluita alueen nykytilaan ja digitaalisuusasteeseen liittyen. Käytännön esimerkkien avulla pyritään havainnollistamaan ja tuomaan yrityksille tietoon erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuita, jotka tukevat kestävää ja vastuullista yritystoimintaa.

Hankkeessa luodaan nykytilananalyysi ja etenemissuunnitelma Seinäjoen kaupungin ekosysteemin ruokajärjestelmän mukautumiskyvykkyydestä, tunnistetaan kohteet, joihin kaupunkiekosysteemialueen pk-yritykset tarvitsevat tukea arvioidessaan edistyneiden teknologioiden soveltuvuutta omaan toimintaansa. Kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista haetaan best practices -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä Seinäjoen innovaatioekosysteemiin ja myöhemmin esitetään ja pilotoidaan aikaisempien työpakettien tuloksia osallistavin menetelmin.

Hankkeen tuloksena Seinäjoen kaupunkiekosysteemi kehittyy toimivana kokeilu- ja innovaatioympäristönä, joka hyödyntää innovatiivisesti Seinäjoen seudun vahvuuksia osana kestävää digitaalista kaksoissiirtymää. Hanke rakentaa ja syventää uusia ja olemassa olevia verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kokonaisuutena hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat kansalaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin hyödynnettävissä.

Kesto: 1.6.2023-30.9.2025

Lisätiedot: Hankkeen kotisivu

Food Business Challenge – liiketoimintamalleja ja innovaatioita ruokasektorille

Food Business Challenge on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämishanke, jossa viedään valtakunnallinen, vuosittain järjestettävä opiskelijakilpailu uudelle tasolle!

Kilpailussa haetaan tuoreita liiketoimintamalleja ja uusia innovaatioita koko ruokasektorille teemalla kestävät ruokaratkaisut. Kilpailun taustalla on tavoite edistää opiskelijoiden startup-valmiuksia ja yrittäjähenkisyyttä.

Kisaan voi osallistua yksin tai tiiminä, suomeksi tai englanniksi. Kisaa tukee moodle-kurssi, jossa ideansa pääsee hiomaan kisakuntoon.

Kilpailu toteutetaan kevään 2024 aikana ja finaali pidetään kesäkuussa 2024!

Kesto: 09/2023–11/2024

Lisätiedot: Lotta Haapala & Sanni Nikumatti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, fbc@seamk.fi

 

Elintarvike-ekosysteemin jakelukuljetusten optimointi

Vaasan yliopiston koordinoimassa hankkeessa on tavoitteena kehittää elintarvike-ekosysteemin jakelukuljetusten kustannus- ja ympäristötehokkuutta digitaalisten työkalujen avulla.

Hanke tuottaa:

1) Elintarvikekuljetusten nykytila-analyysiraportin
2) Kuljetusoptimointityökalun (ohjelmisto)
3) Elintarvikekuljetusten päästö- ja kustannusvaikutusanalyysin

Kesto: 01/2023 – 05/2024

Lisätiedot: Hankkeen verkkosivu

Älykäs vihreä kasvu – selvitys teollisuuden osaamistarpeista

Tämä hanke pyrkii vahvistamaan alueen teollisuuden osaamista ja koulutusta tukemalla vihreään teknologiaan liittyvien osaamistarpeiden täyttämistä. Sedu Education Oy toimii hankkeen toteuttajana ja koordinoijana.

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen kestävää kehitystä ja kilpailukykyä vihreiden ratkaisujen avulla. Lisäksi tavoitteena on selvittää Seinäjoen kaupunkialueen teollisuusyritysten osaamisvajetta ja koulutustarvetta suhteessa Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen, ”Älykäs vihreä kasvu” – tavoitteisiin ja vihreään siirtymään sekä kasvuun liittyviin tavoitteisiin laajemmin. Tätä varten teollisuuden yrityksiä kontaktoidaan ja aktivoidaan kysely- ja haastattelumenetelmillä.

Hankkeen aikana haettavista yrityksistä pyritään tunnistamaan saman suuntaisia osaamis- ja koulutustarpeita. Tarpeiden perusteella arvioidaan, onko niihin järjestettävissä koulutusta alueella toimivien koulutusorganisaatioiden avulla. Syksyllä 2023 toteutetaan myös työelämäfoorumi, jossa julkistetaan selvityksen tulokset, käydään keskustelua jatkotoimista ja syvennetään selvityksen tuloksia.

Toimintalinja: Innovatiivinen Suomi Erityistavoite: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen.

Kesto 3.4.2023-31.12.2023

Lisätiedot: Hankkeen kotisivu

 

Seinäjoki Multidisciplinary Open IoT Hub (MOI Hub)

Tampereen yliopiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavassa MOI Hub -hankkeessa pyritään lisäämään digitalisaatiota Seinäjoen alueella tutkimalla ja kehittämällä edullisia ja avoimen lähdekoodin IoT-työkaluja ja tarjoamalla resursseja tarkoituksena laajentaa niiden hyödyntämistä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja rohkaista paikallisia yrityksiä hyödyntämään edullisia IoT-työkaluja, mikä edistää innovaatioita ja kehitystä. MOI Hub luo alustan, jossa tutkijat voivat tutkia, kokeilla ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa kehittääkseen uusia digitaalisia ratkaisuja. Hankkeen puitteissa toteutetaan IoT-pilotteja, kuten avoimen lähdekoodin työkalun kehittäminen varastojen seurantaan ja avoimen LoRaWAN-verkon perustaminen Framin alueelle ja sen ulkopuolelle.

MOI Hubin tavoitteena on myös tukea paikallista liiketoimintaa, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä digitaalisen transformaation avulla. Lisäksi hanke järjestää työpajoja tiedonvaihdon ja osaamisen lisäämiseksi sekä opiskelijavierailuja paikallisiin yrityksiin, mikä edistää akateemisen ja teollisuuden välistä yhteistyötä.

Hanke edistää Seinäjoen alueen kestävää digitaalista kaksoissiirtymää ja vahvistaa uusia sekä olemassa olevia verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kesto: 03/2024 – 08/2025

Lisätiedot: Hankkeen kotisivu

Taustaa ekosysteemisopimuksille

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan yliopistokaupunkien kanssa on luotu erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset toteuttavat osaltaan valmisteilla olevien muiden kansallisten välineiden eli TKI-tiekartan ja viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman tavoitteita. Innovaatioekosysteemien kehittämiseen keskittyvien sopimusten toteutus tapahtuu pääasiassa EU-ohjelmakauden 2021 – 2027 kestävän kaupunkikehityksen resurssein.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristöSopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Sopimuskaupungeille yhteistä on, että niiden kehitys perustuu yliopistovetoiseen korkeaan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen. (Lähde: TEM)

Seinäjoen kaupunki ja valtio ovat solmineet sopimuksen julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Seinäjoen innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemikokonaisuus vuosille 2021-2027 on nimeltään ÄLYKÄS VIHREÄ KASVUStrategisen tason kehittämisen painopisteitä kokonaisuudessa ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

Yhteyshenkilöt

Niemi Hannemari
Kehitysjohtaja
Kehityshankkeiden valmistelu
Ala-Kauppila Iisakki
Asiantuntija
Teknologiateollisuuden yrityskehitys
Kankaanpää Sanna
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kehittäminen
Kivimäki Elisabet
Asiakkuuspäällikkö
Sijoittumispalvelut ja kansainvälistyminen
Koivisto Elina
Kehittämispäällikkö
Ruokaketjun yritysten kansainvälistyminen
Jokela Piia-Marika
Asiantuntija
Startup- ja innovaatiotoiminta